Wzór: d = m : v
m - masa; v - objętość

Ser Masło Ziemniak
Masa Objętość Gęstość Masa Objętość Gęstość Masa Objętość Gęstość
Pomiar 1
Pomiar 2
Pomiar 3
Pomiar 4
Pomiar 5
Pomiar 6
Pomiar 7
Wynik pomiarów (masa średnia, objętość średnia):
Gęstość: