Regulamin

Regulamin sklepu strony internetowej rozwijanierozumowania.pl 
I. Informacje ogólne
1. Administratorem i właścicielem strony internetowej działającej pod adresem rozwijanierozumowania.pl jest  Rafał Jakubowski z siedzibą przy ul. Kaliskiej 31, 63-400 Ostrów Wielkopolski, działająca jako działalność gospodarcza nierejestrowana zgodnie z Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Dz.U. 2018 poz. 646
2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest niezbędna dla realizacji zamówienia.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.05.2020
II. Proces zamawiania
1. Zamówień można dokonywać poprzez stronę rozwijanierozumowania.pl 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji przesyłki tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail. Zamawiający w pełni ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. W przypadku brakujących danych bądź błędnego wypełnienia formularza zamówienie nie zostanie zrealizowane.
3. Na życzenie, na podstawie danych zawartych w formularzu zostanie wystawiona faktura.
4. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone wysłaniem wiadomości do Zamawiającego.
5. Oferta zamieszczona na stronie internetowej ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
III.  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1.       W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.   Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
2.1.     Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rafal@jakubowski.edu.pl lub też pisemnie na adres Rafał Jakubowski ul Kaliska 31, 63-400 Ostrów Wielkopolski
2.1.1.      Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.      Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3.      Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1.      Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
rafal@jakubowski.edu.pl lub też pisemnie na adres Rafał Jakubowski ul Kaliska 31, 63-400 Ostrów Wielkopolski

2.2.      Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3.      Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. Formy płatności

1. Klient może skorzystać z następujących form płatności:

a) Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.dotpay.pl.
b) Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.


c) Płatność za pobraniem przy odbiorze
2. Ceny produktów podane na stronie zawierają podatek VAT. Koszty przesyłki doliczane są po wybraniu opcji wysyłki i pokrywane są przez Zamawiającego.
V. Proces wysyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wyboru formy przesyłki.
2. Zamówione towary wysyłane są w ciągu dwóch dni roboczych od zanotowania wpłaty. Koszt wysyłki jest zryczałtowany i wynosi 20 zł bez pobrania oraz 30 zł za pobraniem.
3. Towary wysyłane są za pośrednictwem https://www.apaczka.pl
4. Realizowane są wyłącznie przesyłki krajowe.
5. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji zamówienia może ulec zmianie.
VI. Zwroty
1. Jeśli towar nie była użyty, Zamawiającemu przysługuje prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
2. Zwrot towaru następuje na koszt Zamawiającego.
3. Zwroty należy odsyłać na adres Multichilds wraz z pisemnym oświadczeniem.
VII. Reklamacje
1. W przypadku reklamacji prosimy o wysłanie reklamowanego egzemplarza towaru na adres Rafał Jakubowski, ul Kaliska 31, 63-400 Ostrow Wielkopolski wraz z pisemnym podaniem powodu reklamacji, w ciągu 5 dni od dnia otrzymania towaru. Jeśli reklamacja zostanie uznana, nowy produkt zostanie wysłany w ciągu 5 dni.
2. W przypadku gdy przesyłka jest uszkodzona należy sporządzić protokół szkody w obecności dostawcy paczki. Taki protokół będzie podstawą rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych przesyłki.
3. W przypadku towarów wadliwych bądź uszkodzonych fabrycznie gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. W takim wypadku koszty przesyłki pokrywa Rafał Jakubowski.
VIII. Dane osobowe
1. Dokonując zakupów, zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji umowy.
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową lub telefonicznie zgodnie z danymi podanymi w zakładce Kontakt w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.
IX. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać drogą elektroniczną na adres: rafal@jakubowski.edu.pl)
–    lub na adres: Rafał Jakubowski, ul. Kaliska 31, 63-400 Ostrów Wielkopolski

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

Copyright © 2013-2020 by dr Rafal Jakubowski. All rights reserved. e-mail: rafal@jakubowski.edu.pl MULTICHILDS Rafał Jakubowski Kaliska 31 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 667 77 66 16